VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - VIRTUÁLNE SÍDLO BRATISLAVA

Tieto Všeobecné podmienky poskytnutia služieb predstavujú návrh Poskytovateľa (ako je definovaný nižšie) na uzavretie zmluvy (s obsahom uvedeným nižšie), ktorý bude/bol prijatý z Vašej strany ako objednávateľa odoslaním objednávky (ako je definovaná nižšie) a následným doručením potvrdenia o úspešnom odoslaní Vašej príslušnej objednávky (ako je definovaná nižšie) Poskytovateľovi (takto prijatý návrh na uzavretie zmluvy ďalej len „Zmluva“) v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník”) a ostatných aplikovateľných právnych predpisov MEDZI:

 

(1) Virtual BA s. r. o., so sídlom Mikovíniho 19, 917 01 Trnava, IČO: 53 609 387, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 48607/T, email: info@readymate.sk, telefónny kontakt: 0903 776 627 („Poskytovateľ“)

A

(2) Vami – príslušné údaje Vás ako Objednávateľa, ako boli uvedené vo Vašej príslušnej objednávke („Objednávateľ“);

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ako „Zmluvné strany” a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana”)

VZHĽADOM NA TO, ŽE:

Objednávateľ má v zmysle objednávky Objednávateľa uskutočnenej prostredníctvom rozhrania webovej stránky [www.readymate.sk] („objednávka“) záujem o služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje vo vzťahu k poskytnutiu virtuálneho sídla a Poskytovateľ takéto služby poskytuje, čo mu umožňuje poskytnúť Objednávateľovi príslušné služby za podmienok uvedených v tejto Zmluve: 

 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:

1 Predmet zmluvy

1.1. Za podmienok stanovených Zmluvou a v rozsahu uvedenom v objednávke Poskytovateľ uskutoční alebo cez tretie osoby sprostredkuje/zabezpečí uskutočnenie nasledovných služieb (pokiaľ boli uvedené v objednávke/sú súčasťou zvoleného balíka/služieb v zmysle objednávky):

 

obstarať vydanie súhlasu s umiestnením sídla/miesta podnikania Objednávateľa v nehnuteľnosti – na adrese uvedenej v objednávke, a to v elektronickej podobe, podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ďalej len ako „Súhlas“) a zabezpečiť za odmenu udržanie tohto Súhlas v platnosti po dobu, za ktorú bola odmena za zriadenie Súhlasu Poskytovateľovi vopred uhradená; a počas doby platnosti Súhlasu sprostredkuje/zabezpečí uskutočnenie nasledovných služieb:

 

  • označenie poštovej schránky: vyznačenie obchodného mena Objednávateľa na poštovej schránke umiestnenej na mieste na to určenom na Nehnuteľnosti (špecifikovanej v objednávke).

 

  • starostlivosť o poštu: za podmienok uvedených v Zmluve: preberanie štandardných listových zásielok adresovaných Objednávateľovi a to aj vrátane zásielok doručovaných kuriérskou službou, doporučených zásielok, zásielok so službou „do vlastných rúk“, pokiaľ písomne nie je dohodnuté inak (pre vylúčenie pochybností: uvedené sa nevzťahuje na balíky).

 

  • Preposielanie pošty: zasielanie štandardných doručených zásielok na kontaktnú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke; Ak nie je písomne dohodnuté inak, zásielky doručené Objednávateľovi sa preposielajú 1 krát mesačne, v celkovom počte maximálne desať (10) kusov listových zásielok, na kontaktnú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke, a to najneskôr do tretieho pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak bude Objednávateľovi doručených viac ako 10 kusov listových zásielok v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, ktoré budú preposlané na kontaktnú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke, bude Objednávateľ povinný uhradiť cenu za preposlanie nad rámec uvedeného limitu v zmysle cenníka, ktorý tvorí prílohu Zmluvy („Cenník“).

 

V prípade, ak sa 2x po sebe vráti zásielka pre Objednávateľa preposlaná na kontaktnú adresu Objednávateľa ako neprevzatá/nedoručená, ďalšie zásielky sa už Objednávateľovi na kontaktnú adresu nebudú preposielať; o tejto skutočnosti bude Objednávateľ informovaný emailom zaslaným na email Objednávateľa uvedený v objednávke.

 

Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná doručenú zásielku, ktorá nebola prevzatá Objednávateľom, prevziať osobne najneskôr do 60 dní od prijatia zásielok Poskytovateľom. Po tomto termíne je Poskytovateľ oprávnený neprevzatú zásielku skartovať; za skartovanie je Objednávateľ povinný v takomto prípade uhradiť Objednávateľovi odplatu v zmysle platného Cenníka. Uvedené sa vzťahuje aj na zásielky, ktoré boli preposlané a neboli prevzaté zo strany Objednávateľa.

 

Neštandardná zásielka – znamená doručenú zásielku ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok: (i) hmotnosť presahujúca 0,9 kg; (ii) súčet rozmerov zásielky (dĺžka, šírka, hrúbka) presahuje 50 cm; (iii) hrúbka zásielky presahuje 3cm. Pokiaľ nie je v Zmluve (vrátane objednávky) dohodnuté preberanie a preposielanie Neštandardných zásielok Objednávateľovi, Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie neštandardných zásielok a pokus o ich doručenie iba oznámi Objednávateľovi.

 

  • E-mail notifikácia: zasielanie oznámení o doručení zásielky adresovanej Objednávateľovi na e-mail adresu písomne oznámené Objednávateľom Poskytovateľovi v rámci objednávky alebo inak.

 

  • Skenovanie obsahu: každú písomnosť/zásielky riadne doručenú Objednávateľovi na adresu Nehnuteľnosti uvedenej v objednávke ako virtuálne sídlo, a to vrátane zásielok do so službou „do vlastných rúk“, skenovať v rozsahu podľa nasledujúceho odseku a elektronicky zaslať na e-mailovú adresu oznámenú na tento účel Objednávateľom, a to jeden krát týždenne, vždy v pondelok nasledujúci kalendárny týždeň (za zásielky doručené predchádzajúci kalendárny týždeň). Z tohto dôvodu udeľuje Objednávateľ Poskytovateľovi súhlas k preberaniu a otváraniu všetkých uzavretých listov a písomností, rovnako ako súhlasí s ich elektronizáciou. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ bude oboznámený s obsahom všetkých doručovaných listín, a to vrátane akýchkoľvek tajomstiev, ktoré by mohli obsahovať. Rozsah skenovania je najviac 15 jednoduchých strán A4 za mesiac, pričom nie sú skenované objemné dokumenty – noviny, časopisy, magazíny, letáky, katalógy a pod.

 

  • Váženie prijatej listovej zásielky: za účelom zistenia, či ide o štandardnú alebo neštandardnú zásielku.

 

(vyššie uvedené ďalej len ako „Služby“)

 

a iné doplnkové služby v zmysle Cenníka nad rámec vyššie uvedeného v prípade, že boli uvedené v objednávke Objednávateľa a (i) bola za ne uhradená príslušná paušálna odmena v zmysle Cenníka/alebo (ii) ide o doplnkové služby v zmysle Cenníka, za ktoré sa uhrádza odplata podľa skutočnej spotreby po potvrdení záujmu o tieto služby zo strany Objednávateľa;

 

V prípade, ak sa v rámci doplnkových služieb uvádza suma odplaty, táto suma odplaty sa (s výnimkou Individuálnych doplnkových služieb definovaných nižšie) uhrádza bez ohľadu na to, či k využitiu príslušnej doplnkovej služby došlo/dôjde zo strany Objednávateľa (paušálna odplata za rezerváciu kapacity Poskytovateľa) a za uvedené doplnkové služby sa uhrádza odplata vopred za celé obdobie predpokladaného trvania poskytovania príslušnej doplnkovej služby v zmysle objednávky/osobitnej požiadavky Objednávateľa obdobne ako v prípade Služieb („Paušálne doplnkové služby“), pričom nevyužitá kapacita týchto Paušálnych doplnkových služieb zo strany Objednávateľa nie je prenosná/prenositeľná do iných období. V prípade, ak za príslušné obdobie dôjde k prekročeniu využitia stanoveného limitu určeného v zmysle Cenníka pre príslušnú Paušálnu doplnkovú službu (napr. doručenie a preposlanie viac ako 10 ks zásielok za mesiac), bude Poskytovateľ oprávnený pokračovať v poskytovaní príslušnej Paušálnej doplnkovej služby nad predpokladaný limit a za takéto skutočné (nadlimitné) poskytnutie služieb bude oprávnený požadovať od Objednávateľa úhradu jednotkovej ceny za danú službu predpokladanú Cenníkom; na fakturáciu a splatnosť uvedeného sa primerane použijú ustanovenia ohľadne fakturácie za Individuálne doplnkové služby (definované nižšie).

 

Uvedené sa nevzťahuje na nasledovné služby (spoplatnené podľa Cenníka): (1) Okamžité preposlanie pošty, (2) Preposlanie zásielok do EÚ, (3) Skartovanie zásielok na požiadanie a (4) Administratívne (iné) služby, alebo iné služby, pri ktorých bude v Cenníku uvedené „na požiadanie“, „Individuálna doplnková služba“ alebo znak „*“ („Individuálne doplnkové služby“), za ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť odplatu v zmysle Cenníka výlučne na základe skutočnej spotreby/využitia konkrétnej Individuálnej doplnkovej služby (či už priamo na základe objednávky alebo neskoršej požiadavky Objednávateľa); Poskytovateľ bude oprávnený požadovať/fakturovať odplatu za tieto Individuálne doplnkové služby podľa skutočnej spotreby/využitia na mesačnej báze, po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý boli tieto doplnkové služby poskytnuté. 

 

a Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi za Služby, Paušálne doplnkové služby a Individuálne doplnkové Služby zaplatiť odplatu vo výške a za podmienok uvedených v objednávke, podľa Cenníka, ktorý je prílohou Zmluvy a v Zmluve. Služby a Paušálne doplnkové služby uvedené v objednávke Objednávateľa sa považujú za úplne poskytnuté (dodané) v momente, kedy Poskytovateľ doručí Súhlas v zmysle objednávky (bez ohľadu na faktickú spôsobilosť/splnenie iných podmienok potrebných na zápis daného sídla/miesta podnikania na strane Objednávateľa, ktorú Poskytovateľ nepreveruje/nemá možnosť preveriť, a za ktorú zodpovedá výlučne Objednávateľ). Poskytnutie Individuálnych doplnkových služieb a Paušálnych doplnkových Služieb možno dohodnúť na základe potvrdenej objednávky aj po uzavretí Zmluvy.

 

Objednávateľ je povinný zabezpečiť najneskôr do 7 kalendárnych dní po tom, čo dôjde k odvolaniu Súhlasu vlastníkom príslušnej nehnuteľnosti (pričom Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí, že  tak vlastník príslušnej nehnuteľnosti nevykoná počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje objednávka, a za ktoré bola uhradená cena), alebo po uplynutí doby poskytnutia Súhlasu špecifikovanej v Objednávke, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni vydania Súhlasu, alebo dôjde k inému zániku Súhlasu vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla / miesta podnikania, zápis zmeny svojho sídla / miesta podnikania (podľa obsahu objednávky), ak sa nedohodne Poskytovateľ s Objednávateľom inak, tak, aby toto už nebolo v predmetnom registri evidované na adrese uvedenej v príslušnom Súhlase. Pre prípad omeškania Objednávateľa so splnením tejto jeho povinnosti je Objednávateľ viazaný povinnosťou uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR za každý začatý deň omeškania, s výnimkou prípadov, ktoré nedokáže objednávateľ objektívne ovplyvniť. Záväzok zaplatiť zmluvnú pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vo výške, v akej prevyšuje zmluvnú pokutu.

 

Pre vylúčenie pochybností Strany uvádzajú, že (i) užívanie Služieb poskytovaných Poskytovateľom iným ako je uvedené v zmluve je neprípustné, že (ii) predmetom Služieb nie je užívacie právo Objednávateľa k príslušnej nehnuteľnosti alebo jeho častiam a v žiadnom prípade táto zmluva nie je nájomnou zmluvou ani inou zmluvou, na základe ktorej by malo alebo mohlo vzniknúť užívacie právo k príslušnej nehnuteľnosti (alebo jej častiam), vo vzťahu ku ktorej sa poskytuje Súhlas. Objednávateľ nemá žiadne právo nakladať s príslušnou nehnuteľnosťou ani jeho časťou a berie na vedomie, že Služby – a teda Súhlas nedáva Objednávateľovi žiadne právo

k užívaniu príslušnej nehnuteľnosti; Súhlas má len evidenčný charakter pre potreby Objednávateľa.

 

Objednávateľ prehlasuje, že v príslušnej nehnuteľnosti nemá žiaden svoj majetok, a teda žiadne veci nachádzajúce sa v nehnuteľnosti ako aj spoločných priestoroch nemôžu byť postihnuté exekúciou voči Poskytovateľovi, ani inej osobe majúcej veci v priestoroch a taktiež nemôžu spadať do konkurznej podstaty v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Objednávateľa alebo exekúcie na majetok Objednávateľa.

 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, obsahom Služieb nie je poskytovanie právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov) a poskytovanie informácii nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný charakter a sú z verejne prístupných zdrojov.

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Cenník, zmena Cenníka nemá žiaden vplyv na skôr prijaté/potvrdené objednávky.

 

V prípade neuhradenia odplaty Objednávateľom za Služby v zmysle Cenníka Poskytovateľ nie je povinný doručené zásielky preberať.

1.2 Objednávateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy (nižšie) stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.

1.3 Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie. Objednávateľ potvrdzuje, že bol riadne poučený Poskytovateľom o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa ust. § 10 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. („zákon 102/2014“), t.j. cenu za skutočne poskytnuté plnenie Poskytovateľom do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil Poskytovateľovi súhlas v zmysle podľa § 4 ods. 6 zákona 102/2014 (t.j. súhlas v zmysle odseku 3 vyššie tejto Zmluvy).

2 Odplata

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za Služby a Paušálne doplnkové služby je určená na základe príslušnej objednávky a Cenníka. Odplata za Individuálne doplnkové služby je určená na základe objednávky alebo príslušnej dodatočnej potvrdenej požiadavky Objednávateľa a Cenníka.

2.2 Odplata za Služby a Paušálne doplnkové služby je splatná na účet Poskytovateľa vedený v Tatrabanka, a.s.: SK28 1100 0000 0029 4109 9558 („Účet Poskytovateľa“) pri uzavretí tejto Zmluvy (doručením potvrdenia o úspešnom odoslaní Vašej príslušnej objednávky); platbu Objednávateľ uskutočňuje buď na webstránke Poskytovateľa cez internetové rozhranie banky – virtuálny POS terminál (CardPay – virtuálny POS terminál Tatra banky) kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club prípadne Aple pay) alebo prevodom na účet Poskytovateľa uvedený v tomto odseku. Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi najprv zálohovú faktúru a následne faktúru za Služby v lehote 15 dní odo dňa dodania služby; faktúra bude doručená na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke.

2.3 Poskytovateľ nie je povinný vyvinúť žiadnu aktivitu alebo úkon podľa tejto Zmluvy (a nebude v omeškaní) dokým nebude uhradená odplata za Služby, Paušálne doplnkové služby alebo Individuálne doplnkové služby podľa tejto Zmluvy v plnej výške. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí akúkoľvek odplatu podľa tejto Zmluvy v plnej výške ani do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej splatnosti, bude Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

2.4 Odplata za Služby a Paušálne doplnkové služby predstavuje paušálnu jednorazovú odplatu za poskytnutie Služieb a Paušálnych doplnkových Služieb. Objednávateľ berie na vedomie a potvrdzuje, že nemá nárok na vrátenie odplaty (ani jej akejkoľvek časti) v prípade (i) ukončenia tejto Zmluvy (akýmkoľvek spôsobom a z akýchkoľvek dôvodov, s výnimkou prípadov odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom v súlade s jej ustanoveniami), (iii) ak Objednávateľ nespĺňa zákonné predpoklady na zápis sídla/miesta podnikania v zmysle Súhlasu.

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za Individuálne doplnkové služby bude určená na základe skutočnej spotreby/využitia príslušnej Individuálnej doplnkovej služby zo strany Objednávateľa a Cenníka, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy. Poskytovateľovi vzniká právo požadovať/fakturovať odplatu Objednávateľovi za Individuálne doplnkové služby podľa ich skutočnej spotreby/využitia v sume podľa Cenníka (a Objednávateľovi vzniká povinnosť ich uhradiť), a to na mesačnej báze, po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý boli tieto Individuálne doplnkové služby poskytnuté; odplata za takéto Individuálne doplnkové služby je splatná do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry za Individuálne doplnkové služby zo strany Poskytovateľa Objednávateľovi, a to na Účet Poskytovateľa, alebo na iný účet, ktorý Poskytovateľ vopred oznámi Objednávateľovi.

2.6 V prípade, ak za príslušné obdobie dôjde na strane Objednávateľa k prekročeniu využitia stanoveného limitu určeného v zmysle Cenníka pre príslušnú Paušálnu doplnkovú službu (napr. doručenie a preposlanie viac ako 10 ks zásielok za mesiac), bude Poskytovateľ oprávnený pokračovať v poskytovaní príslušnej Paušálnej doplnkovej služby nad predpokladaný limit a za takéto skutočné (nadlimitné) poskytnutie služieb bude oprávnený požadovať od Objednávateľa úhradu jednotkovej ceny za danú službu predpokladanú Cenníkom; na fakturáciu a splatnosť uvedeného sa primerane aplikujú ustanovenia ohľadne fakturácie, splatnosti a platobných podmienok vo vzťahu k poskytnutým Individuálnym doplnkovým službám v zmysle odseku 5 Zmluvy.

3 Súčinnosť

3.1 Objednávateľ je povinný obstarať a dodať Poskytovateľovi za účelom poskytnutia Služby všetky veci, podklady, informácie a vyjadrenia vo forme a vyhotovení požadovanom Poskytovateľom.

3.2 Pre riadne poskytnutie Služby sa zaväzuje Objednávateľ poskytnúť potrebnú súčinnosť Poskytovateľovi, a to najmä splnomocnením Poskytovateľa na preberanie korešpondencie v zmysle objednávky a požiadavky Poskytovateľa. Všetky podklady k zastupovaniu doručí Objednávateľ Poskytovateľovi (alebo ním určenej osobe).

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť podľa tohto článku 3 bezodkladne, najneskôr však tak, aby príslušné veci, podklady, dokumenty, informácie alebo materiály boli dodané Poskytovateľovi v požadovanej forme a vyhotovení do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky Poskytovateľa.

3.4 Poskytovateľ nebude v omeškaní s plnením svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy, ak mu Objednávateľ neposkytne všetku potrebnú a nevyhnutnú súčinnosť podľa podmienok uvedených v tomto článku 3

3.5 V prípade, ak Objednávateľ neposkytne súčinnosť podľa tohto článku 3 Zmluvy (alebo iného ustanovenia Zmluvy, ktoré vyžaduje súčinnosť Objednávateľa) ani do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia príslušnej požiadavky Poskytovateľa na súčinnosť, bude Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

4 Ukončenie zmluvy

4.1 Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť Zmluvu predčasne výlučne spôsobom a z dôvodov uvedených v tejto Zmluve. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to dobu uvedenú v objednávke; a ak doba nebola uvedená v objednávke, tak na dobu jedného roka. Ak Objednávateľ najneskôr do jedného mesiaca pred uplynutím doby trvania Zmluvy písomne neoznámi Poskytovateľovi, že trvá na ukončení Zmluvy, doba trvania Zmluvy sa automaticky predlžuje, a to o rovnaké obdobie ako pôvodne dohodnutá doba trvania Zmluvy v zmysle objednávky/tejto Zmluvy (a to aj opakovane); v prípade, ak Objednávateľ najneskôr do jedného mesiaca pred uplynutím doby trvania Zmluvy/predĺženej doby trvania Zmluvy (podľa toho, ktoré sa aplikuje) doručí Objednávateľovi nový cenník a Objednávateľ písomne neoznámi, že trvá na ukončení Zmluvy, bude sa od prvého dňa príslušnej predĺženej doby trvania Zmluvy aplikovať tento nový cenník, ktorý sa bude považovať za „Cenník“ v zmysle Zmluvy (t.j. pojem Cenník podľa Zmluvy bude predstavovať odkaz na takýto nový cenník Poskytovateľa).

4.2 Túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou doručenou druhej Zmluvnej strane. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane a ukončí sa posledným dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou Poskytovateľa s jednomesačnou výpovednou lehotou v prípade, ak (i) Objednávateľ mešká s uhradením akéhokoľvek peňažného záväzku podľa Zmluvy, príp. jej dodatkov, (ii) Objednávateľ poskytované Služby využíva na konanie, ktoré je v rozpore s platnými právnymi predpismi, s dobrými mravmi alebo je inak spôsobilé poškodiť Poskytovateľa ako poskytovateľa služby, alebo je dané dôvodné podozrenie z takého konania, (iii) na majetok Objednávateľa je vyhlásený konkurz, bola povolená reštrukturalizácia Objednávateľa alebo sa Objednávateľ stane povinným v akomkoľvek  exekučnom konaní, (iv) Objednávateľ bude evidovaný ako dlžník alebo neplatič v Sociálnej poisťovni/na daňovom úrade/u exekútora alebo iných orgánov verejnej správy alebo (v) akýmkoľvek iným spôsobom Objednávateľ porušuje túto Zmluvu.

Súčasne so zánikom Zmluvy zaniká aj Súhlas, prípadne všetky ďalšie jeho súhlasy a Služby. O zániku Súhlasu je Poskytovateľ oprávnený informovať súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, ako aj tretie osoby, najmä osoby vyhľadávajúce Objednávateľa na adrese podľa Súhlasu. Poskytovateľ je zároveň oprávnený domáhať sa výmazu sídla Objednávateľa, resp. uvedenia údaja o sídle/mieste podnikania Objednávateľa do súladu so skutočným stavom.

V prípade predčasného ukončenia Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľovi nevracia už uhradená odplata za Služby zo strany Objednávateľa.

4.3 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená ukončiť Zmluvu z dôvodov predvídaných v ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

4.4 Objednávateľ je oprávnený bez ďalšieho odstúpiť od Zmluvy (s účinkom ku dňu doručenia odstúpenia Poskytovateľovi):

(a) kedykoľvek pred tým, ako dôjde k doručeniu Súhlasu Objednávateľovi; kedy sa aplikuje primerane ustanovenie odseku 4 Zmluvy ALEBO

(b) (za predpokladu, že Objednávateľom je spotrebiteľ, a ak do vtedy nedošlo k úplnému poskytnutiu Služby v zmysle ustanovení tejto Zmluvy): do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, a to zaslaním oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví, kedy sa aplikuje ustanovenie odseku 4 Zmluvy; Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi v tejto súvislosti formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je uvedený v Prílohe 1 tejto Zmluvy,

kedy bude Objednávateľovi vrátená odplata v plnej výške do 7 dní odo dňa odstúpenia, a to na bankový účet Objednávateľa, z ktorého bola odplata uhradená. Pre vylúčenie pochybností strany uvádzajú, že Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť po tom, ako došlo k úplnému poskytnutiu Súhlasu.

4.5 Poskytovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Objednávateľ neposkytne súčinnosť v zmysle článku 3 Zmluvy ani v lehote jedného (1) mesiaca odo dňa, kedy ho na súčinnosť písomne vyzval Poskytovateľ (za výzvu sa považuje aj automatická výzva vygenerovaná systémom Poskytovateľa, ktorý bude identifikovať potrebu súčinnosti).

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa automaticky (bez ďalšieho) ukončí v prípade, ak Objednávateľ neposkytne súčinnosť v zmysle článku 3 Zmluvy ani v lehote troch (3) mesiacov odo dňa, kedy ho na súčinnosť písomne vyzval Poskytovateľ (za výzvu sa považuje aj automatická výzva vygenerovaná systémom Poskytovateľa, ktorý bude identifikovať potrebu súčinnosti).

4.7 V prípade ukončenia tejto Zmluvy (akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na dôvod) zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán z tejto Zmluvy s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v tomto odseku 7; ukončením tejto Zmluvy (z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom) ostávajú ďalej nedotknuté nároky Zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút (ak sa aplikuje), náhrad škody a ostávajú aj naďalej v platnosti a účinnosti: tento odsek 4.7 a 7.3, články 5, 6, a 8 tejto Zmluvy („Pretrvávajúce ustanovenia“) a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v takom rozsahu, v akom na ne Pretrvávajúce ustanovenia odkazujú alebo ich predpokladajú pre svoju platnosť.

4.8 V prípade ukončenia Zmluvy (akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na dôvod) nebude mať žiadna zo Zmluvných strán voči druhej Zmluvnej strane právo na vrátenie akýchkoľvek plnení, ktoré príslušná Zmluvná strana poskytla druhej Zmluvnej strane pred ukončením Zmluvy. Zmluvné strany zároveň výslovne uvádzajú, že sa dohodli odchylne od ust. § 351 Obchodného zákonníka a § 48 Občianskeho zákonníka (ak sa aplikuje), a že v prípade odstúpenia si Zmluvné strany nebudú povinné vydať žiadne plnenia poskytnuté pred odstúpením. Dohoda uvedená v tomto odseku sa neaplikuje v prípade, ak od Zmluvy odstúpi Objednávateľ v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov.

4.9 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV Objednávateľ (ktorým je spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@readymate.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Objednávateľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Sťažnosť je možné podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

5 Súvisiace záväzky

5.1 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách týkajúcich sa Objednávateľa, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy, s výnimkou tých, ktorých sprístupnenie tretím stranám (najmä, nie však výlučne orgánom verejnej moci) sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním Služieb.

5.2 Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o (i) všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa od Poskytovateľa dozvedel v súvislosti s realizáciou vzájomných práv a povinností na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, (ii) o všetkých, informáciách, postupoch, požiadavkách, know-how a dokumentoch Poskytovateľa, ktoré mu Poskytovateľ sprístupnil, dodal, poskytol alebo ktoré si Poskytovateľ od Objednávateľa vyžiadal, a (iii) o skutočnostiach, ktoré tvoria obchodné tajomstvo Poskytovateľa (vyššie uvedené skutočnosti, dokumenty, know how, záležitosti, obchodné tajomstvá a informácie uvedené v bodoch (i)-(iii) spoločne ďalej len ako „Dôverné informácie“).

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že Dôverné informácie bude využívať výlučne za účelom naplnenia účelu tejto Zmluvy a riadneho naplnenia účelu Služieb, a že tieto bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa neposkytne, nezverejní ani žiadnym iným spôsobom nezneužije/nevyužije pre seba alebo tretie osoby (s výnimkou dosiahnutia účelu Služieb na základe tejto Zmluvy).

 

5.4 Prípadné reklamácie sú vybavované:

  • Telefonicky: v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na telefónnom čísle Poskytovateľa uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy;
  • E-mailom: na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy
  • Poštou: na adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy

5.5 Poskytovateľ zodpovedá za vady v zmysle ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka (v rozsahu, v akom sa aplikujú na Služby v zmysle tejto Zmluvy).

6 Oznámenia

6.1 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná komunikácia medzi Zmluvnými stranami súvisiaca s touto Zmluvou musí byť v písomnej forme, a príslušnej Zmluvnej strane doručená osobne, poštou (formou doporučenej zásielky), alebo expresnou kuriérskou službou na adresu alebo emailovú adresu uvedenú v záhlaví (ak ide o Poskytovateľa) alebo v objednávke (ak ide o Objednávateľa), alebo na také adresy, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámia v súlade s týmto odsekom Zmluvy.

6.2 Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek komunikácia Zmluvných strán sa pre účely tejto Zmluvy považujú za riadne doručené:

(a) v deň doručenia zásielky príslušnej Zmluvnej strane, ak bola zásielka doručená osobne, kuriérskou službou alebo poštou (ako doporučená zásielka), alebo ak adresát odmietne zásielku prevziať – dňom odmietnutia prevzatia zásielky; a

(b) v prípade zaslania oznámenia e-mailom – preukázateľným odoslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu príslušnej Zmluvnej strany (za predpokladu, že došlo následne k doručeniu).

7 Osobné údaje

7.1 Poskytovateľ ako prevádzkovateľ primárne spracúva osobné údaje fyzických osôb v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu s Objednávateľom za účelom objednávky a poskytnutia Služieb podľa tejto Zmluvy v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane“). Poskytovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa (ak je fyzickou osobou), spoločníkov, členov orgánov a iných fyzických osôb, poskytnutých Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie Služieb, ktorý zodpovedá zákonným požiadavkám podľa platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov k poskytnutiu Služieb. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa čl. 13 Nariadenia boli poskytnuté Poskytovateľovi pri procese uzavretia Zmluvy, čo Poskytovateľ potvrdzuje.

7.2 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi správne a aktuálne osobné údaje, spolu s písomným súhlasom dotknutých osôb, ktorých osobné údaje Objednávateľ poskytuje Poskytovateľovi za účelom poskytnutia služby a spracúvania v informačnom systéme v súlade s § 78 ods. 6 Zákona o ochrane. Neposkytnutie príslušných súhlasov na výzvu Poskytovateľa sa považuje za neposkytnutie súčinnosti Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli že Poskytovateľ je oprávnený zasielať Objednávateľovi formou emailu informačné/marketingové novinky (newsletters) týkajúce sa podnikania, legislatívy, a/alebo služieb poskytovaných zo strany Poskytovateľa, na čo Objednávateľ udeľuje výslovný súhlas; uvedený súhlas je Objednávateľ oprávnený kedykoľvek odvolať.

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Táto Zmluva obsahuje úplnú a konečnú dohodu Zmluvných strán o záležitostiach tvoriacich predmet Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody Zmluvných strán týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy. Túto Zmluvu je možné meniť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dispozitívne ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky (s výnimkou tých, ktoré sú výslovne vylúčené dohodou Zmluvných strán) sa použijú iba do takej miery, v akej neodporujú významu alebo obsahu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy (t.j. v prípade, ak dispozitívne ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky odporujú významu alebo obsahu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, je ich uplatnenie vylúčené). Zmluvné strany zároveň úplne vylúčili aplikáciu ust. § 567-576 Obchodného zákonníka. V prípade, ak je Objednávateľ podnikateľom, sa Zmluvné strany dohodli na vylúčení aplikácie ustanovení § 5 ods. 3 až 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

8.3 Táto Zmluva je pripravená v slovenskom jazyku a spravuje sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právomoc na riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v jej súvislosti budú mať súdy Slovenskej republiky.

8.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť doručením potvrdenia o odoslaní príslušnej objednávky zo strany Objednávateľa Poskytovateľovi a účinnosť momentom uhradenia príslušnej odmeny (v nadväznosti na objednávku) v plnej výške. Táto Zmluva bola Objednávateľovi zaslaná na emailovú adresu uvedenú v objednávke; na vyžiadanie je prístupná u Poskytovateľa. Objednávateľ súhlasí, aby mu Poskytovateľ odovzdal Zmluvu prostredníctvom emailu (bezodkladne po jej uzavretí).

Za Poskytovateľa:

Virtual BA s. r. o.

Ing. Pavol Grožaj

Príloha 1:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy

PRE:

Virtual BA s. r. o., so sídlom Mikovíniho 19, 917 01 Trnava, IČO: 53 609 387, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 48607/T, email: info@readymate.sk, telefónny kontakt: 0903 776 627 („Poskytovateľ“)


Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme*, od Zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ……………………………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* ………………………….

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………………………….

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………………………….

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ………………………….

– Dátum ………………………….

* Nehodiace sa prečiarknite.

Príloha 2:

AK SA APLIKUJE VZHĽADOM NA POVAHU OBJEDNÁVATEĽA, KTORÝM JE SPOTREBITEĽ:

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Virtual BA s. r. o., so sídlom Mikovíniho 19, 917 01 Trnava, IČO: 53 609 387, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 48607/T, email: info@readymate.sk, telefónny kontakt: 0903 776 627. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä odplatu  (v zmysle pravidiel uvedených v § 10 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z.). Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Ak ste však požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

Príloha 3 - Cenník

Readymate cennik
Readymate cennik 2